Zarządzanie danymi - szczegóły techniczne

Interaktywne zarządzanie danymi

Opis aplikacji do zarządzania danymi – tabela interaktywna

Tabela służy do dodawania, edycji oraz zarządzania danymi. W skład systemu wchodzi:

 • Tabela interaktywna danych bieżących
 • Tabela danych zarchiwizowanych
 • Panel zarządzania ustawieniami tabeli
 • Panel zarządzania użytkownikami
 • Podstrona dodawania nowego wpisu
 • Lista wprowadzonych do systemu zmian
Do systemu mają dostęp tylko zalogowani użytkownicy. Dla użytkowników można zdefiniować różne uprawnienia dotyczące edycji oraz widoczności kolumn.

Nawigacja

Aplikacja do zarządzania danymi

W systemie znajduje się jedno menu główne zawierające odnośniki do głównych części systemu. W widoku tabel pod menu głównym zlokalizowane są narzędzia tabeli. W widoku paneli zarządzania tabelą i użytkownikami, przyciski przekierowujące użytkownika do wykonywania stosownych akcji znajdują się poniżej menu głównego.

Tabela interaktywna danych bieżących

Zarówno tabele danych bieżących jak i zarchiwizowanych posiadają takie funkcje jak:

 • Sortowanie wierszy według wartości w poszczególnych kolumnach - rosnąco i malejąco.
 • Dynamiczne wyszukiwanie danych w tabeli.
 • Dynamiczne wyszukiwanie danych wewnątrz poszczególnych kolumn.
 • Wybór liczby wyświetlanych wierszy w tabeli.
 • Pokazywanie i ukrywanie kolumn, które nie są potrzebne użytkownikowi w danym widoku.
 • Zmiana kolejności kolumn poprzez przeciągnięcie nagłówka w inne miejsce.
 • Zmiana szerokości kolumn poprzez przeciągnięcie pionowych obramowań komórek nagłówka.
 • Zmiana wielkości czcionki wewnątrz tabeli, co poprawia czytelność przy dużej ilości danych.
 • Oznaczanie wierszy na wybrany kolor (niebieski, zielony, żółty, czerwony).
 • Zaznaczanie wierszy poprzez kliknięcie oraz ich usuwanie.
 • Eksport zaznaczenia/całej tabeli do plików Excel CSV, PDF oraz skopiowanie do schowka w formie danych oddzielonych tabulatorami.
 • Uruchomienie widoku do druku oraz widoku pełnoekranowego.
 • Sumowanie wartości liczbowych w wybranych kolumnach (zaznaczenie wierszy – suma zaznaczonych, brak zaznaczenia wierszy – suma wszystkich widocznych wierszy).
Aplikacja do zarządzania danymi Ponadto tabela danych bieżących posiada następujące opcje edycji wierszy:
 • Poprzez edytor nakładkowy
 • Poprzez edycję poszczególnej komórki.

Opis form edycji:
a) Edycja/dodawanie wpisu poprzez edytor nakładkowy. Aby otworzyć edytor dodawania wpisu, należy wybrać przycisk „+” na górnej belce narzędzi. Otwiera się pusty edytor, którego pola odpowiadają polom w tabeli. Na lewo od przycisku dodawania wiersza znajduje się przycisk edycji. Uaktywnia się on wtedy, gdy w tabeli zaznaczony jest dokładnie jeden wiersz. Po jego naciśnięciu, dane z wiersza przenoszoną są do edytora. Zmiana kolejności kolumn lub ukrycie niektórych z nich poprzez opcję „Pokaż/ukryj kolumny” nie wpływa na poprawne działanie edytora.

b) Edycja poszczególnej komórki.
System danych bieżących umożliwia edytowanie każdej komórki. Edycja niektórych komórek może być zablokowana (patrz: poziomy użytkowników). Aby uaktywnić edycję komórki należy kliknąć dwukrotnie tę, którą chce się edytować. Dostępne są następujące rodzaje edycji: Pole tekstowe – wprowadzanie danych z klawiatury. Enter zatwierdza, Escape anuluje. Lista rozwijana – wybór wartości myszą w standardowy sposób. Wybranie nowej wartości zatwierdza, Escape/kliknięcie poza komórkę anuluje. Pole tekstowe z datą – wprowadzanie danych z klawiatury wspierane poprzez chmurkę z kalendarzem. Wybranie myszą daty w kalendarzu wprowadza ją do komórki. Zatwierdzenie danych poprzez przycisk Enter, Escape zamyka edycję komórki.

Trzecią formą dodawania danych do tabeli jest podstrona „Dodaj wiersz”. Na podstronie znajduje się tabela w układzie [nazwa kolumny] -> Pole do wprowadzenia wartości. Edytor nakładkowy oraz podstrona „Dodaj wiersz” oferują również trzy opisane wyżej metody wprowadzania danych. W przypadku podstrony „Dodaj wiersz” klawisz Enter wysyła formularz dodawania nowego wiersza.

Przenoszenie wierszy pomiędzy tabelą bieżącą i archiwum

W tym celu zostały przygotowane przyciski ze strzałkami znajdujące się w pierwszej z lewej strony grupie ikon do zarządzania danymi w tabeli. Strzałka w prawą stronę w tabeli bieżącej przenosi do archiwum, strzałka w lewą stronę w tabeli archiwum przenosi wiersz do wpisów bieżących. Przenoszone są w ten sposób wszystkie aktualnie zaznaczone wiersze, zatem można przenosić wiele wierszy naraz.

Aplikacja do zarządzania danymi

Tabela archiwum

Tabela archiwum oferuje wszystkie opcje poza opcją edycji, gdyż w przeciwieństwie do tabeli wpisów bieżących, która jest obsługiwana w pełni dynamicznie, tabela wpisów archiwalnych przy każdej zmianie widoku (strona, liczba wierszy, sortowanie, wyszukiwanie) asynchronicznie komunikuje się z serwerem. To rozwiązanie jest podyktowane założeniem o bardzo dużej liczbie wierszy archiwalnych, z którą przeglądarka użytkownika po prostu by sobie nie poradziła. Aby edytować wiersz z archiwum należy przenieść go do tabeli bieżącej a następnie wprowadzić stosowne zmiany.

Poziomy użytkowników

Poziomy użytkowników można swobodnie definiować. Dla celów testowych zdefiniowane zostały cztery poziomy:
 • Administrator – użytkownik o pełnych prawach, mogący wchodzić do każdego podsystemu (np. księgowości), mogący edytować wszystkie dane, dodawać/edytować kolumny w każdym podsystemie, dodawać/edytować/usuwać użytkowników i nadawać im uprawnienia. Administrator ma ponadto dostęp do listy wprowadzanych zmian w systemie. Więcej: Logowanie danych.
 • Użytkownik – jego uprawnienia określa Administrator. Według ustawień testowych Użytkownik widzi wszystkie kolumny, jednak ma dostęp do edycji jedynie wybranych.
 • Księgowy – użytkownik podobny do wyżej opisanego Użytkownika „system”, z tą różnicą, że ma on dostęp jedynie do swojego podsystemu. W przykładzie, podsystemu księgowości.
 • Kontrahent – użytkownik, który otrzymuje dane w formie „tylko do odczytu”. Dane wyświetlane u kontrahenta są przeznaczone bezpośrednio dla niego, gdyż w przedstawionym systemie każdy wiersz może mieć zdefiniowanego kontrahenta docelowego.

Dodawanie i edycja kolumn

Na stronie „Ustawienia” dostępne są opcje zarządzania tabelą. Kolumny tabel przestawione są w formie listy. Dla każdej kolumny widoczne są takie parametry:
- Numer ID
- Tytuł kolumny (pierwotny) – nazwa systemowa kolumny, niewidoczna dla użytkowników
- Tytuł kolumny – nazwa kolumny, widoczna dla użytkowników w nagłówkach oraz edytorach
- Przycisk „Edytuj”
- Przycisk „Usuń”.

Dla aktualnego układu systemu zdefiniowane są jeszcze dwie właściwości: „widoczność – kontrahent” oraz „widoczność – użytkownik system”. Ustawienia te mają wpływ na automatyczne zaznaczanie się uprawnień przy tworzeniu nowego użytkownika, gdy wybiera się jego rangę. Ustawienia dla każdego użytkownika można swobodnie zmieniać, te właściwości kolumn są niejako szablonem dla tworzącego użytkowników oraz ustanawiają ogólną hierarchię danych wewnętrznych (użytkownik + administrator) oraz zewnętrznych (kontrahent, użytkownik, administrator).

Dodawanie i edycja użytkowników

Użytkownicy systemu przedstawieni są w formie listy. Każdy użytkownik wyświetlone ma na liście takie parametry: Numer ID, login, Imię i nazwisko, firma, „ostatnie logowanie” oraz przyciski: uprawnienia, edycja i usuwanie.
Uprawnienia: Uprawnienia dotyczą przede wszystkim rangi. Dla użytkowników poziomu „Użytkownik” i „Kontrahent” ustalać można dodatkowo widoczności i możliwości edycji kolumn.
Edycja: Na stronie edycji użytkownika w chwili obecnej testowo zdefiniowane są następujące pola profilowe: Login, hasło, imię i nazwisko, firma, adres e-mail, telefon, adres, region, kraj i NIP. Typy oraz tytuły pól można swobodnie dostosować.

Strona tworzenia nowego użytkownika jest połączeniem podstron edycji użytkownika i uprawnień użytkownika. Podczas tworzenia wypełnia się dane o użytkowniku oraz od razu definiuje się stosowne dla niego uprawnienia. Na przykładzie, wybierając z listy jedną z czterech możliwości rangi następuje autouzupełnienie wartości zdefiniowanych na stronie „Ustawienia”. („widoczność – kontrahent” i „widoczność – użytkownik system”). Każdy użytkownik może mieć niezależne ustawienia widoczności kolumn oraz edycji kolumn.

Podstrona „Dodaj wpis”

Podstrona ta została omówiona wcześniej przy części o możliwościach edycji. Warto dodać, że w przypadku posiadania wielu tabel tworzących jedną grupę danych, w tym miejscu zostanie dodana możliwość wyboru tabeli przeznaczenia. Edytory nakładkowe i wewnątrzkomórkowe będą ustanowione niezależnie w każdej takiej tabeli.

Logowanie zmian

Każda istotna zmiana w systemie jest zapisywana. Dotyczy to takich akcji, jak:

 • Tworzenie, usuwanie, edycja wiersza
 • Edycja treści w komórce (podana zostaje kolumna i numer ID wiersza)
 • Zmiana koloru wiersza
 • Przeniesienie wiersza z/do archiwum
 • Dodawanie, usuwanie, edycja użytkownika
 • Dodawanie, usuwanie, edycja kolumn w tabeli

Zmiany przedstawione są w formie listy, w układzie tabelarycznym. Kolumny to:
- Numer ID wpisu w dzienniku zdarzeń,
- Użytkownik, który wykonał akcję,
- Data i godzina wykonania akcji,
- Słowny opis wykonanej akcji.

Dodatkowe informacje na temat używania systemu

Każdy użytkownik swobodnie zarządza swoim wyświetlaniem. Przyciski służące do kontrolowania sposobu wyświetlania znajdują się w obrębie tabeli. Są tam takie przyciski, jak:

 • Zapisywanie stanu szerokości kolumn (pozwalamy dzięki temu użytkownikowi wybrać, czy chce mieć ustawiony układ kolumn)
 • Rozszerzenie tabeli do szerokości ekranu (przycisk „< >”)
 • Przycisk „Pokaż/ukryj kolumny” służący do zarządzania widocznością. Warto dodać, że w przypadku ustawień widoczności w panelu administracyjnym, ukryte dane fizycznie nie trafiają do odbiorcy, natomiast ten przycisk chowa dane jedynie wizualnie (są one dostępne w źródle strony)
 • Zmiana liczby wierszy na stronę tabeli
 • Szerokie rozszerzanie – mała ikona pod tabelą po prawej stronie. Przydaje się, gdy mamy bardzo dużo kolumn i potrzebujemy więcej miejsca do edycji.

Ustawienia takie jak bieżący stan sortowania, wyszukiwania, otwarta strona, kolejność kolumn, ukrycie kolumn są synchronizowane z danymi profilowymi przy każdej zmianie – dla każdej tabeli (w przykładzie: wpisy bieżące i archiwalne) osobno. Ustawienia szerokości kolumn są zapisywane po potwierdzeniu u użytkownika. W obrębie tabeli dostępne jest menu, w którym można zmienić ustawienia wyglądu wierszy, zresetować szerokość i kolejność kolumn oraz usunąć wszelkie dane z profilu dotyczące ustawień bieżącej tabeli. Dzięki temu, jeśli nie możemy dojść do właściwego układu lub wyświetlania, przy pomocy jednego kliknięcia otrzymujemy stan początkowy.

Demo tabeli

Demo aplikacji do zarządzania danymi

Administrator:
Login: wojoweb
Hasło: wojoweb

Użytkownik:
Login: test
Hasło: test